Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (3)

Haberler
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala


Yurt dışına verilen bazı hizmetler ile yabancılara verilen eğitim ve sağlık hizmetlerinden 1 Ocak 2023’ten itibaren elde edilen kazancın tamamının Türkiye‘ye transfer edilmesi halinde, beyanname üzerinden yüzde 80’i indirim konusu yapılabilecek.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre, kamu üniversite sağlık hizmeti sunucularının SGK’ye 31 Aralık 2023’e kadar sözleşme kapsamında verdikleri tedavi hizmetlerine ilişkin toplam tahakkuk tutarının götürü bedel sözleşme tutarından düşük olması durumunda aradaki fark terkin edilecek. Terkin edilen tutar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesine bu amaçla tahsis edilecek ödenekten karşılanacak.

Zorunlu genel sağlık sigortası prim borçlarını ödeyemeyen sigortalılara yönelik kamuya olan borç yüklerini hafifletmek ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla düzenlemeye gidiliyor. Buna göre, 1 Ocak 2014 öncesine ait olup ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Düzenleme, 31 Aralık 2023’ten itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

İhracatçılar lehine münhasıran ihracat kredileri için kefalet vermek amacıyla kurulan kurumların, kurumlar vergisinden muaf tutulması düzenlemesi kapsamında, katılım bankalarının ortağı olduğu ve katılım bankacılığı ilke ve esaslarına uygun her türlü finansman için kefalet vermek amacıyla kurulan Katılım Finans Kefalet AŞ’nin, 1 Ocak 2024’ten itibaren elde edilen kazançlarına da kurumlar vergisi muafiyeti tanınacak.

Döviz kazandırıcı düzenlemeler kapsamında gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin iştirak ettikleri yabancı kurumlardan 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren elde ettikleri kar paylarının yarısı, dövizin ülkeye getirilmesi şartıyla istisna edilecek. Cumhurbaşkanı, vergi yüküne ilişkin oranlar ile diğer oranları indirme veya artırma, Hazine ve Maliye Bakanlığına ise istisnaların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkileri veriliyor.

İhracatlarda imalatçıya kurumlar vergisi oranında 5 puan indirim

Yurt dışına verilen mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kayıt tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon gibi bazı hizmetler ile yabancılara verilen eğitim ve sağlık hizmetlerinden 1 Ocak 2023’ten itibaren elde edilen kazancın tamamı Türkiye‘ye transfer edilirse yüzde 80’i beyanname üzerinden indirim konusu yapılabilecek. Cumhurbaşkanı, Türkiye‘ye transfer edilecek kazanç tutarını azaltma ve tekrar kanuni seviyesine kadar artırma yetkisine sahip olacak.

Cumhurbaşkanının, yıllara sari inşaat işlerinde tevkifat oranının belirlenmesinde işin nev’ine göre ayırım yapılabilmesi ile yıllara sari inşaat ve onarım işlerini yapanlara ödenen istihkak bedelleri üzerinden yapılacak vergi kesintisi oranının belirlenmesine ilişkin yetkileri genişletiliyor.

Dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret sermaye şirketleri aracılığıyla yapılan ihracatlarda imalatçıya, 1 Ocak 2023’ten itibaren elde edilen kazançlarına uygulanacak kurumlar vergisi oranında 5 puan indirim yapılacak.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) ve katılım hesaplarına uygulanan kurumlar vergisi istisnasının süresi 31 Aralık 2023’ten 30 Haziran 2024’e kadar uzatılıyor. Cumhurbaşkanına, sürenin bitimini müteakip bu süreyi her defasında altı ayı geçmeyen süreler halinde uzatma, uygulanan istisna oranını azaltma ve tekrar kanuni seviyesine getirme, hesap türü, hesapların vadesi ve açılış tarihine göre istisna oranını azaltma ve farklı istisna oranı belirleme yetkisi veriliyor.

Tüm şans oyunları için ikramiye dağıtım oranının üst sınırı yüzde 83’ten yüzde 93’e yükseltilecek. Böylece hem yasa dışı bahisle ticari açıdan etkin mücadele edilmesi hem de söz konusu alandan elde edilen kamu geliri kaybının önlenmesi amaçlanıyor.

Yazılı keşide tarihinden önce çeklerin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olmasına yönelik uygulamanın süresi 31 Aralık 2023’ten 31 Aralık 2025’e kadar uzatılıyor.

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunu’nda değişiklikler yapılıyor. Buna göre, Kanun’a “koşullu erişim” ve “net satış” ifadeleri eklenecek. Erişim yöntemiyle yayın hizmeti sunan kuruluşlar da yıllık net satış gelirleri üzerinden yüzde 1,5 oranında Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna ödeme yapacak. Net satışların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yönelik Kurulun düzenleme yapma yetkisi olacak.

Fahiş fiyat uygulayana verilecek ceza 10 kat uygulanacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilat Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılıyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri ile kamuya ait iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin hükmünün yürürlük tarihi, 31 Aralık 2023’ten 31 Aralık 2024’e ertelenecek.

6 Şubat depremleri sebebiyle Genel Afet Bölgesi ilan edilen yerlerde 31 Aralık 2025 tarihine kadar fahiş fiyat uygulandığının tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca verilecek ceza 10 kat uygulanacak.

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde yer alan “huzur hakkı”na ilişkin düzenlemeye gidiliyor. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde yer alan yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ile komisyon, heyet, komite ve benzeri organlarda görev alanlara, ayda dördü geçmemek üzere her bir toplantı için (9000) gösterge rakamına kadar Cumhurbaşkanınca belirlenecek gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda tespit edilecek tutarda, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın huzur hakkı ödenebilecek.

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile unvan itibarıyla ilk defa ihdas edilen devlet memurları kadrolarının mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından denk sayılacağı kadrolar belirleniyor.

En yüksek devlet memurunun mali ve sosyal hakları esas alınmak suretiyle tespit edilen aylık, ikramiye, her türlü mali ve sosyal hak ile başka bir ödeme veya ücret tavanının hesaplanması ya da ödenen aylık, zam, tazminat, ücret ve benzeri ödemelerin hesaplanmasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin korunması için hüküm getiriliyor.

Yönetici kadro ve pozisyonlarındayken (genel müdür yardımcısı, daire başkanı il ve bölge müdürü) görevleri sona erenler, en az 3 yıl görev yapmış olmaları halinde idari uzman unvanlı kadrolara atanacak.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı dahil edilerek, anılan Başkanlıkta madde kapsamında yer alanların diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tabi olduğu hükümlere tabi olması sağlanıyor. Üst kurullarda başkan yardımcısı kadrolarında bulunanlardan görevden alınanların ek gösterge bakımından denk oldukları genel müdürlerle aynı hükümlere tabi olması hedefleniyor.

Türk Akreditasyon Kurumunda sözleşmeli olarak çalışan personelin sosyal güvenlik bakımından tabi olduğu sigortalık statüsü aynı esaslarla yeniden belirleniyor.

Hangi hallerde uygulanacağını ve miktarını açıkça belirtmek kaydıyla, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü 1 milyon lirasına kadar, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü ve Denizcilik Genel Müdürlüğü 5 milyon lirasına kadar idari para cezası uygulaması öngörmek ve ihlal edenlere belirlenen miktarda idari para cezası karar tutanağı düzenlemek veya düzenletmekle görevli ve yetkili olacak.

Genel Kurulda düzenlemeye yeni madde ihdas edildi. İşsizlik Sigortası Kanunu’nda değişiklik öngören maddeye göre, Esnaf Ahilik Sandığı’na ilişkin hükümler, 31 Aralık 2024’e kadar uygulanmayacak.

Görüşmelerden

Düzenlemenin maddeleri üzerinde konuşan Saadet Partisi Grup Başkanı ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ile ilgili bazı iddialar olduğunu, bu konuda Oktay’ın yakın akrabaları da dahil olmak üzere mal varlığını açıklaması gerektiğini söyledi.

Fuat Oktay, Türkiye‘ye yönelik tüm algı operasyonlarını yürüten, Interpol tarafından aranan tescilli bir teröristin iftiralarından oluşan beyanların, Meclis kürsüsüne taşıyacak kadar ileri gidilmesinin son derece üzücü olduğunu belirtti. Oktay, “Hangi konu olursa olsun sonuna kadar açığım. Hodri meydan.” dedi.

Kamuda göreve başladığı günden bugüne kadar alnının açık olduğunu vurgulayan Oktay, “Mal varlığımı merak ediyorsanız zaten TBMM Başkanlığına sunulmuştur. Zaten orada açıktır, mevcuttur. Kamuda olduğum sürece de mal varlığım açıktır. Birinci derece yakınlarımı merak ediyorsanız onların da açıktır.” ifadesini kullandı. Oktay, konuyla ilgili ilk andan itibaren savcılığa suç duyurusunda da bulunduğunu bildirdi.

Selçuk Özdağ ise Oktay’ın mal varlığının açıklanmasına ilişkin araştırma önergesi vereceklerini bildirdi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, “Oradaki FETÖ’nün iftiralarını, Meclis kürsüsüne taşımakla ilgili kimden o talimatı aldıysa yine onların talimatıyla yol yürümeye devam edin.” dedi.

Tartışmanın sürmesi üzerine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime ara verdi.

“Bülent Ecevit” tartışması

Şahsı adına söz alan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın Genel Kurulun daha önceki bir birleşiminde terörle mücadeleye yönelik konuşmasına işaret ederek, “Bu görüşün doğru olan bir tek yeri var, o da AK Parti’nin sıfır terörle iktidara geldiğidir ancak burada CHP tarihine işaret edip bu durumu ‘3. Genel Başkanımız Ecevit’ diyerek esasen tam anlamıyla tarihi çarpıtmaktır, demagojidir, Meclis kayıtlarına yanlış bilgi koymaktır.” dedi.

Aksakal, terörü bitiren ve sıfır terörle iktidarı devreden Bülent Ecevit’in, o tarihte DSP Genel Başkanı ve 57. Hükümet Başbakanı olduğunu belirterek, Ecevit’in, PKK terör örgütü elebaşının yakalanmasını bir siyasi rant konusu yapmadığını vurguladı. Ecevit, “CHP’li arkadaşlar, hayatın gerçeklerini içinize sindirmeyi öğrenin; her dara düştüğünüzde Atatürk’ün, Ecevit’in ipine sarılmaktan, onları istismar etmekten vazgeçin.” ifadelerini kullandı.

Anayasa’nın ilk 3 maddesinin partisinin koyu kırmızı çizgisi olduğunu da ifade eden Aksakal, “Sözüm ona tartışabileceğini önermek, abesle iştigaldir.” diye konuştu.

Şahsı adına söz alan CHP Grup Başkanvekili Başarır, Aksakal’ın sözlerine, “Sayın Aksakal, üzülerek söylüyorum ki rahmetli Bülent Ecevit’in tek bir siyasi günahı var o da sizsiniz. Maalesef onun kemiklerini sızlatan bir insansınız.” diye yanıt verdi.

Ecevit’in iktidarda olduğu dönemde bakan olan bazı siyasetçilerin isimlerini sıralayarak, bu kişilerden hayatta olanların hala CHP’de olduğunu söyleyen Başarır, “Sen neredesin? Aynaya bakıyor musun, aynaya baktıktan sonra odandaki Sayın Bülent Ecevit’in resmine bir bakıyor musun? Yüzün kızarmıyor mu? Eminim o yaşasaydı bu grubun en ön taraflarında bir yerde oturur, biz onur duyardık.” ifadelerini kullandı.

DSP Genel Başkanı Aksakal, kendisinin, DSP’nin en büyük şansı ve Bülent Ecevit’in gururu olduğunu söyledi. Ecevit’in “Doğu ve Güneydoğu’da üç beş oy fazla almak için bu ülkeyi bölmek isteyenlerle işbirliği yapanlar, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran CHP’nin mirasçılığı iddiasında bulunamazlar.” dediğini anlatan Aksakal, “Bugünkü CHP, PKK’nın Meclisteki siyasi uzantısıyla birlikte bu ülkeyi bölmek üzere uluslararası küresel güçlerle işbirliği yapmış ve yol yürümektedir.” dedi.

Aksakal, CHP’nin AK Parti Grubu’na karşı çıktığını söyleyerek, “Önder Aksakal oradan 1 milletvekili eksiltti, siz 39 milletvekili verdiniz buraya. Bu da size kapak olsun.” diye konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Aksakal’ın sözlerine karşılık, “Bizim arkamızda milyonlar var, bu Meclisin üçüncü büyük partisiyiz, bize laf söyleme hadsizliğini gösteriyorsunuz. Önce oyunuza bakın.” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, İsveç’in NATO’ya katılım protokolüne ilişkin kanun teklifinin komisyonda kabul edildiğini ve Grubunun “hayır” oyu verdiğini anımsattı. Şahin, bu konuda bilgilendirilmek istediklerini, milli menfaatler konusunda değişikliklere ilişkin tatmin edici bilgiler gelmesi halinde Genel Kurulda “evet” oyu kullanabileceklerini kaydetti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise 4 milyon 680 bin emekliyi ilgilendirdiği için söz konusu yasaya “evet” diyeceklerini ancak Anayasa’ya aykırı olduğunu düşündükleri maddeler için gerekeni yapacaklarını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ise 2024 yılında hükümetin çalışan, emekli, işçi ve memurların sorunlarının çözümü noktasında yanlarında olmaya devam edeceğini vurguladı. 50 bin deprem konutunun tamamlandığını ifade eden Gül, depremden etkilenen tüm vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Gül, 2024’te de Türkiye’yi bölmek isteyen terör örgütleriyle mücadeleyi en güçlü şekilde yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Öte yandan Genel Kurulda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak vatandaşların yeni yılını kutladı.

Düzenlemenin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Bozdağ, birleşimi, 16 Ocak 2024 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı.

(Bitti)

Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Aralık Politika Haberler

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (3)

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin